Jul 06, 2022 09:14 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublikaədə

Azərbaycan Respublikaədə fəsodi məhv iyən koon isloh kardey cəhətədə, ın kişvərədə "islami kərimə dıvlət"-i icod bey zərrurəti plan bəyon bıə, ki de sionist rejim, Sekularon və Nurçi amilon reaksiya dim bə dim bıə.

Azərbaycan Respublikaədə məşhurə Nurçi amil, Elşad Miri, de RLC kanali votımonədə, bə "kərimə dıvlət"-i himoyə kardey xoto, ım kişvəri ruhaniyon və dindaron bə cəholəti mıttəhəmışon kardə iyən boçimi xoto ki Azərbaycan Respublika millət həminə dıvləti dumoədəy, çəy barədə ıştə veyə niqərani nışoş do.

Elşad Miri bəştə hiləkorəti və xəbisə şəxsiyəti xoto, Azərbaycan Respublika şiəyon miğdori fəğət 60 faiz elanış kardə.

Əv ijən de təğiyə iborəti məno təhrif kardə votışe: əqə kərimə dıvlətədə təğiyə bıbu, əvon de 2diməti rəftor bəkarden, və zumandəti zəmonədə, ıştə tələbon bə dast vadeyro, cəhd bəkardın. ımrujnə ruj Əvon İslami dıvləti de İron İslam Respublika rəb dodən, buçiki fəğət ın kişvəri bənəulqo vindəşone. bə ım təhdid diğğət nıkardey vey ciddiy bə hisob omeydə. ım mıvzo fəğət bə Azərbaycan Respublika hukuməti rəbtış ni, bəlkəm bə ım kişvəri dıvlət, iyən rəsmi şəxson həm vabəstəy.

Elşad Miri həmçınin iddioş kardə ki İslamədə tojə dıvləti bə istismor rəsey hiç mənoş ni.

Im Nurçiyə amil votışe: Xıdo oxonə Peyğəmbər, qıləy dıvləti binoş kardə əmmo həmonə dıvləti umr çand sor be?

Həmçınin Azərbaycan Respublika məşhurə təhliləkə Cəmşid Nuriyev həm votışe: az ki Naderi torixi tosə niməm handə, həni zıneydə nim ki kərimə dıvləti məno çiç heste?

Azərbaycan Respublikaədə, bə hukumət, sionist rejim, sekolarism, vəhabiyət və Nurçion vabəstə bıə ruhanion sosiyal şəbəkəonədə bə kərimə dıvləti ihonət kardəşone ijən Azərbaycan Respublika dıvləti əmniyyəti təşkilatonku tələbışon kardə ki Azərbaycan Respublikaədə kərimə dıvləti bə istesmor rosniyə tələbəkəyon vədə ciddi reaksiya nışo bıdən.