Jul 06, 2022 13:58 Asia/Tehran
  • Amerkə barədə, İlham Əliyevi sıxənon

Azərbaycan Respublika prezident, Buko hakımiyəti həxi oqəteyro bə Amerkə himoyəon vey təkidış karde.

Qıləy holədə ki bə parsemon nəticəon əsos, Azərbaycan Respublikaədə bənə co mısılmonə kişvəron, millət hevuj surəti de Amerkə siyasəton mıxolifin əmmo ın kişvəri rəsmi şəxson co siyasəton jintonədə fəaliyət kardən iyən sıxan və əmələdə anti millət koon bə nav bardən.

Bə Azərtac aqentiyəti raporti əsos, Azərbaycan Respublika prezident, bə Amerkə prezident Co Bayden qıləy rəsmiyə mesaji vığandey çərçivədə, Amerkə istiğlol ruji mınosibəti təbrik votey bəpeşt, bə 2 qılə kişvəri 30 sornə həmkari və mınosibəton işorəş karde iyən nıvıştəşe: ımruj çand qılə muhimmə baxşonədə 2 qılə kişvəri miyono həmkarion bə stratejikə səthi rəsəşe iyən çəmə siyasi rabitəon hevujətiro çokə şəroyet icod bıə.

Əliyev ijən əlovəş do: enerji əmniyyət baxşədə, Azərbaycan Respublika de Amerkə nezə həmkarion bənav bardeydə iyən yolə proyekton əncom doeədə əloğəon 2 qılə kişvəri miyonə mıvəffəğə rabitəon amil bə hisob omeydə.