Jul 06, 2022 23:53 Asia/Tehran
  • Ərdoğan bə İron səfər bəkarde.

Tırkiyə mediyaon ım kişvəri prezident Rəcəb Təyyeb Ərdoğani səfəriku bə Tehran xəbəşon dodən.

ZinəTırkiyə Anatoli aqentiyəti raportış do ki, İyolə manqi 19 (Tirə manqi 28 minnə ruj) ım kişvəri prezident Rəcəb Təyyeb Ərdoğan bə Tehron səfər bəkarde.

Həmçınin Hurriyət nomo bıə Tırkiyə rujnomə həm nıvışteşe: ım 1 ruj iyən rəsmiyə səfərədə Ərdoğan de İron İslam Respublika prezident Sed İbrahim Rəisi vindemon iyən məntəğə və beynəlxalğə təhəvolaton barədə votımon bəkarde.

Tosə bə ısət ım səfərəri barədə co mətləbon raport doə bə ni əmmo jəqo ki intizor bəbe, Ərdoğan ım vindemonəd əlovə bə de İron İslam Respublika ali rəsmi şəxson vindemonon, 2 tərəfiyə həmkarion baxşədə, məntəğə, dınyo və beynəlxalğə oxonə  təhəvulaton barədə sıhbət bəkarde.

Tags