Aug 06, 2022 21:05 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika iyən Fransə yolon telefoniyə votımonon

Bandiyə Ğərəboği məntəğədə oxonə daveon barədə, İlham Əliyev de Emanoel Məkron telefoniyə votımonış kardə.

Erməniston elanış kardə, Avqustə manqi 1 tosə 3 ruj, və bandiyə Ğərəboğədə, Azərbaycan Respublika hərbion ki Rusiyə sulhmərominə ğıvvon kontroli jintonədən, həmləşon kardən.

Rusiyə sulhmərominə ğıvvon, Azərbaycan Respublika səmtiku otəşbasti rioyət nıkardey iyən Azəri ğıvvon hərbi hərəkəton təyidışon kardə.

Ermənistonədə rəsmi mənbəon elanışon kardə, Azəri hərbion həmlə nəticədə 2 nəfər kıştə iyən 19 nəfər zəxmin bıən.

Qıləy holədə ki Azərbaycan Respublika mudafiə vəzarətxonə, həmçınan elanış kardedə ki ıştə həmləon illət ıme ki Erməni hərbion həmçınan həmlə kardey holədən.

Həminə şəroyetədə, Azərbaycan Respublika prezident, İlham Əliyev de Fransə prezident Emanoel Məkron telefoni votımonədə, bə Ermənistoni ələyh ittihamon tikrorış kardə.

Bə YJC raporti əsos,  Bandiyə Ğərəboği məntəğədə oxonə daveon barədə, İlham Əliyev de Emanoel Məkron telefoniyə votımonış kardə.

Məkron Ğərəboği daveon vəziyətiku ıştə niqəroni elanış karde iyən bə Azərbaycan Respublika və Ermənistoni muzakirəon dəvomi təkidış karde iyən elanış karde Fransə hozzoe ki ım votımononku himoyə ko.

Azərbaycan Respublika prezident, Erməni tərəfo bə hərbi və otəş basti rioyət nıkardey mıttəhəmış kardə iyən votışe: məntəğədə icod bıə daveon məsuliyət bə İrəvani ohdəy.

Miladi 2020 minnə sori 44 rujə canqi bəpeşt, Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni marziyə hərbion çand kərə de yande canq kardışone və har kişvər co qılə otəşbasti rioyət nıkardey mıttəhəm kardedən. canqi bəpeşt 2 qılə kişvər, marzon səthon təyin kardeyro, kali kumitəon icod kardəşon be əmmo ım prosses vey di bə vırə rosniye holədəy.

Otəşbasti bəpeşt,və marzi məntəğəonədə, 2 qılə kişvəri hərbion de yande daveon kardəşone.

Tags