Aug 11, 2022 21:13 Asia/Tehran
  • İron və Azərbaycan Respublika miyono çand tərəfə nəğliyoti rovnəğ.

Azərbaycan Respublikaədə bıə İron İslam Respublika səfir, votışe: Azərbaycan Respublika iyən İRoni miyono maşin şey pardi komil kardey, har 2 qılə kişvərədə ticari inkişof iyən çəvon miyono çand tərəfə nəğliyoti bois bəbe.

Azərbaycan Respublika əcumlə İroni hamsuyəonku bə hisob omeydə ki dəvardə soronədə, və muxtəlifə baxşonədə de İRon həmkari hevujəti pidəş be.

Miladi 2021 minnə sori Noyabrə manqi 28 minnə rujədə, Eşğabadədə, Eko iclosi kənoədə, 2 qılə kişvəron prezidenton vindemoni bəpeşt, İron və Azərbaycan Respublika rabitəon vey rə əlovə bıə.

Jeopolotic həğiğəton iyən rabitə icodəkə amilon bənə hamsuyəti, məzhəbi və torixi mıştərik cəmiyət iyən iğtisodi və əmniyyəti mıştərəkə mənafe bois bəbe, ki 2tərəfi, məntəğə, həmkari iyən həmohənqi rabitəonədə, İron və Azərbaycan Respublika bənə 2 qılə hamsuyə kişvər bıbun ki məntəğədə əmniyyət və stabiləti və 2 qılə milləti mənafe cəhətədə, deyande nez iyən təsirinə həmohənqi və həmkoətişon bıbu.

Bə İrna raporti əsos, çoşəmbə rujədə, Azərbaycan Respublikaədə bıə, İron İslam Respublika səfir, Sed Əbbas Musəvi Azərbaycan Respublika Ostoro iyən İroni Ostoro şəri miyono avtomobili pardiku vindemon kardey cərəyonədə, əlovəş do: ım pard de ım hədəfi dute bəbe ki 2 qılə kişvəri beynəlxalğə tranziti roy bə 89 metr dırozi iyən 30 metr hevujəti bə Astara marziyə ru səpe dutə bıbu.

Musəvi ijən əlovəş do: bə həminə əsos, vey rə ım planon oxonə vəziyəti kontrol kardey iyən 2 qılə kişvəri miyono coqılə tranzitiyə məsələon həlliro, İron İslam Respublika iyən Azərbaycan Respublika vəziron de yande vindemon bəkarden.

Azərbaycan Respublikaədə bıə, İron İslam Respublika səfir, ijən votışe: həmçınin nezə vəomeyədə və tranziti, qomroki və şimol bə cənub beynəlxalğə karidori muxtəlifə roon nəzorət kardeyro, Rusiyə, Azərbaycan Respublika və İroni miyono 3 tərəfiyə iclos bərpo bəbe.