Aug 12, 2022 11:35 Asia/Tehran
  • Suriyə şimolədə bə PKK uzvon, Tırkiyə ərtışi həmlə.

Bə Suriyə şimol səmti həmlədə, Tırkiyə ərtışi , Kırdıstoni koəkəyon partiya (PKK) uzvonku , 6 nəfər kıştəşone.

De PKK mubarizə bardey bəhonə, Ankara bə Suriyə şimol, ijən İraği şmol həmləş kardə və de ım vıcud ki 2 qılə kişvəri milləton iyən dıvləton etıroz kardey holədən, əmmo həmçınan bə ım həmləon dəvomış do.

Bə TRT Rədio-televeziya kanali raporti əsos, zinə pencşəmbə Tırkiyə mudafiə vəzarətxonə Tvitterədə, qıləy bəyoniyə muntəşirış karde və elanış karde: bə PKK uzvon həmlə kardey cərəyonədə, Tırkiyə ərtış PKK uzon 6 nəfər kıştəşone.

Im vəzarətxonə ıştə mesajədə iddeoş kardə be ki, Suriyə sərzəminiku, PKK uzvon, Mardin ostanədə bə Tırk hərbion səmti qulə ğandəşon be.

Tags