Aug 13, 2022 11:14 Asia/Tehran
  • Ticorətiku dollari məhv kardeyro, Rusiyə və Tırkiyə həmkoəti

Ticorətiku Dollari məhv kardeyro, Rusiyə və Tırkiyə həmkoəti bino bıə.

Dınyo kişvəronku kalion əcumlə Çin pidəşone ıştə beynəlxalğə Valyuta ticorətonədə dollari məhv iyən ıştə milliyə pulonku istifodə kon, həminə cəhətədə Rusiyə və Tırkiyə həm pidəşone de yande miyono həmkoəti vositə, ıştə Valyuta əməliyatonədə dollari məhv kon.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Tırkiyə enerji vəzir elanış kardə, Rusiyə və Tırkiyə kişvəron miyono ticari rabitəon nığıl və dınyo vojoronədə de dollari hakımiyəti muğabilə kardeyro, Ankara iyən Moskva təvafuğışon kardə ki qazi ixracati puli doeyro, 2 qılə kişvəri milliyə pulliku istifodə bıbu.

Dəvardə haftə, Tırkiyə prezident, Rəcəb Təyyeb Ərdoğan elanış kardə be de Veladimier Putin təvafuğ kardəmone ki Hıryə bıə təbii qazi puli de Rubl(Russiyə milliyə puli) doə bıbu.

Qıləy holədə ki Feveralə manqi 24 minnə rujiku və Ukrayna canqi bino beyku, Ğərb və çəy sədrədə, Amerkə, vey həvujə cəhdon binoşon kardə ki Rusiyə bə təcrid komil bıbu iyən ım kişvərədə bıhron icod kon.

Tags