Aug 14, 2022 08:56 Asia/Tehran

Suriyə mıxolifə qrupon iddeoşon kardə ki bə Tırkiyə ərtışi zırıhinə maşnon həmləşon kardə.

Ğəsəd milision iddeoşon kardə ki Həsədi şimolədə və Tırkiyə Mardin marzi xətti dəvomədə, 3 qılə həmlə əncomışon doə.

Bə Suriyə demokratiya hərbion mediya mərkəzi raporti əsos, i minnə həmlə bə Tırkiyə ərtışi məxsusə zırıhinə maşini zidd əncom bıə ki ım həmlə nəticədə 7 nəfər Tırkiyə ərtışi sərbozon kışte, 2 nəfər zəxmin və qıləy zırıhinə maşin həm məhv bıə.

Suriyə 2 minnə həmlədə, bə Tırkiyə ərtışi qıləy  zırıhinə maşin be ki çəy nəticədə 10 nəfər Tırkiyə işğalçiyəti sərbozon kışte iyən qıləy zırıhinə maşin həm məhv bıə.

Suriyə 3minnə həmlədə, bə Tırkiyə ərtışi zrıhinə maşin həmlə bıə ki çəy nəticədə Tırkiyə ərtışi 6 nəfər sərboz kıştə bıən və qıləy zırıhinə maşin məhv bıə.

Əmmo həğiğətədə tosə bə ısət, ım iddeo təsdiğ bıə ni.