Aug 14, 2022 22:27 Asia/Tehran
  • De Azərbaycan Respublika vositə , Ermənistoni bepilotə təyyorə nıştovney

Azərbaycan Respublika mudafiə vəzarətxonə elanış karde: Şuşa şəhrədə qıləy bepilotə təyyorə ki bə Ermənistoni misilon ğıvvə məxsus be, zıney iyən nıştıvonəşone.

De ım vıcud ki İron və Rusiyə qıləy otəşbasti təvafuğnomə bə 3 tərəfiyə bəyoniyə məşhur bey, imzoşon kardən iyən çəyədə Erməniston təəhudış kardə be ki Azərbaycan Respublika işğaliyə məntəğəonku xarıc bıbu  əmmo 2 qılə kişvəri hərbion tojədən marziyə məntəğəonədə de yande daveon şiddəti əlovə bıə iyən bə yande mıttəhəm kardışone ki otəşbasti rioyət nıkardışone.

Bə Trend Nyuz raporti əsos, Azərbaycan Respublika vəzarətxonə əlovəş karde: ım Erməni misilon ğıvvəon dron cəhdış be ki Avqustə manqi 13minnə rujədəd Şu`şa məntəğə nezədə, ım kişvəri hərbi ğıvvon mıvğiyəti osmonədə zıney pərre əncom bıdə.

Çımiku bənav həm, Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyrv ıştə televeziya nıtğədə təkidış kardə be ki ım Boku həxe ki Ğərəboğədə hərbi əməliyot əncom bıdə, bənə ə çi ki Avqustə manqi əvvələdə Laçin tanqədə ım kişvəri hərbi ğıvvon de dıron, artileriya vositə əncomışon do.

Tags