Aug 15, 2022 23:13 Asia/Tehran
  • Tırkiyə və Azərbaycan Respublika mıştərəkə hərbi təlim bərpo be

Zinə Azərbaycan Respublika mediyaon, ın kişvər iyən Tırkiyə həri ğıvvon miyono hərbi təlimi bərpo beyku xəbəşon do.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, ovi jiədə hucuməkə təlimon, təcəssos iyən nicoti əməliyot, sakin bıə iyən cəmiyətinə məntəğəonədə canq və bə sahili həmlə kardey, həminə məşğiku kali baxşonin ki Azərbaycan Respublika və Tırkiyədə bərpo bəbe.

Azərtac aqentiyəti həminə məsələ barədə nıvıştəşe: bə Azərbaycan Respublika və Tırkiyə miyono imzo bıə 2tərəfiyə həmkari plani əsos, Azərbaycan Respublika ərtışi hərbion təcrubəon mıbodilə kardeyro Tırkiyə təlimiyə  hərbiədə iştirok kardən.

Tags