Aug 16, 2022 10:21 Asia/Tehran

Mediyaon xəbəşon do ki Ermənistoni paytəxtədə, qıləy dəhşətinə tıpımon icod bıə və İrəvani osmonədə veyə ğəlizə duyəvulə mışohidə bıə.