Aug 16, 2022 13:54 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublikaədə otəş bə odəmon kə rəseydə

Azərbaycan Respublika şimol şərğədə bıə otəş bə milləti kəon varid bıə.

Bə APA aqentiyəti raporti əsos, Şabran şəhri Dağ Bilici di vişəonədə bıə otəş bə milləti kəon varid rəseydə.

Bə rəsə xəbon əsosi, tosə bə ısət 3 qılə kə otəş qətəşe iyən divujon çı otəşi şiddətiku vey niqəronin və hol ım ki təcili koon vəzorətxonə koəkəyon iyən otəşi həmuşəkə məmuron bə məntəğə vığandə bıən.

Otəşi illət dəğiğ məlum bə ni əmmo Azərbaycan Respublika dıvlət 2 şambə ruji Ermənistonış bə Laçin məntəğədə zıne-zıne otəşi icod karde mıttəhəm kardə.

Şabran çı Kaspi dıyo kənoədəy.

Tags