Aug 17, 2022 14:16 Asia/Tehran
  • Qilan ostan iyən Rusiyə Çelyabinski məntəğə miyono iğtisodi həmkoətion

Qiloni ostandar de Rusiyə Çelyabinski iğtisodi həmkoətion hevujəti tələbış kardə.

Bə irib raporti əsos, Əsədullah Əbbasi zinə de Rusiyə Çeliyabinski məntəğə yol Aleksi Liyondeviç video vindemon cərəyonədə votışe: şimo-cənub karidori miyonədə ğəror qətey xoto Qilan bə İron iyən Rusiyə miyono ticorəti inkişofi vey əhəmiyət dodə.

Əbbosi əlovəş karde: Qiloni nəzəku bəpe ditəsərrufat, ticorət, tranzit, turizm, mexanik, səhiyyə və elmi-0mədəni-təlim baxşonədə 2 tərəfi həmkarion bevositə bə inkişof bırəsi iyən həminə çərçivədə nımoyeşqahon dəvoniye imkan heste.

Qiloni ostandar 2 qılə ostani miyono iyən məhsul-əmtəə vırə bə vırə kardeyro pəremoni xətton iyən tranzit məxsusə roon icod kardeyku sıhbətış karde ki rəsmi şəxson tərəfo heyəton vığande iyən muzakironro zəminəon icod bənine.

Russiyə Çeliyabinski ostani yol həm Rusiyə-İron ticorətiro Qilonış bənə əsli dərvozə zınəş be və 2 qılə ostanədə ticori mərkəzon nımoyəndətion oj bey tələbış karde.

Tags