Aug 18, 2022 21:14 Asia/Tehran
  • İ Bıə Milləton strukturonədə islohotiro, Tırkiyə tələb

Tırkiyə prezident aparati yol bə ım nuktə təkidış karde: dınyo çı İ Bıə Milləton Təşkilati əmniyyəti şura daimə 5 qılə uzv bıə kişvəonku vey bəpeye, əv ijən tələbış karde ki ım beynəlxalğə təşkilat bəpe ıştə strukturonədə sənibəton diyə ko.

İron İslam Respublika iyən vey co kişvəron çand kərə tələbışon kardə ki bəpe İ Bıə Milləton Təşkilati vəziyətədə tojə diyə kardey iyən strukturon əvəz beyro cəhd bıbu.

İ Bıə Milləton Təşkilati strukturon iyən koonədə islohot, bəpe bə demokratiya prinsipon, zumandətionku diyəro, kişvəron bərobərəti iyən bə muxtəlifə mədəniyəton ehtıroməti əsos bıbu, ta həmmə kişvəron mənafe təmin bıbu.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Tırkiyə prezidenti rabitəon mərkəzi yol, Fəxruddin Alton tojədən votışe: İ Bıə Milləton Təşkilati vey muhimmə hədəf, beynəlxalğə sulh iyən əmniyyəti oqəteye, və ım təşkilati icod bey zəmoniku tosə bə ısət, dınyoədə, sulh və stabiləti icod kardeyədə vey yolə səhmış be, əmmo sardə canqi bəpeşt, muvəffəğ bə ni bəşəri yolə bıhranon vəy qəteyro, çok iyən əməliyə hələkəroon bənə təşəbbusi bıdə.

Alton ijən əlovəş do: İ Bıə Milləton Təşkilat muvəffəğ bəni Bosniya və Herzeqoviya, Suriyə, Kosovo və Ruandaədə insoni bıhranonku mane bıbu və həmçınin tojədən bə Ukrayna ələyh Rusiyə həmləon vəy bıqəto, və ım qıle holədəy ki ım təşkilat de ım hədəfi icod bıə ki dınyoədə əmniyyət və sulhi icod bıko əmmo həminə barədə, karde zınəş ni ki bəşəri ictimai tələbon təmin ko.

Tırkiyə prezidenti rabitəon mərkəzi yol ijən votışe: həmonə hodisəon vədə ki dınyo sulh iyən stabiləti təhdid kardedən, İ Bıə Milləton Təşkilati həmohənqi iyən əktivə roli vey zəifəti, bois bıə dınyoədə ım təşkilati vırə kam bıbu, bə çəy xotoe ki bəpe İ Bıə Milləton Təşkilati strukturonədə sənibəton diyə bıbu.

Tags