Aug 19, 2022 18:00 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika iyən Ğırğizıstoni iğtisodi həmkarion 4 minnə kamissiya, de Boku mizbonəti

Bokoədə, Azərbaycan Respublika iyən Ğırğizıstoni bəşərdustanə iğtisodi həmkarion dıvləton miyono 4 minnə kamissiya iclos, bərpo bıə.

Çımiku bənav Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyevi səfəri bə Ğırğizıston, 2 qılə kişvəri prezidenton muavinon, Azərbaycan Respublika iyən Ğırğizıstoni bə inkişof rəsey xəzinə icod kardeyro, ıştən meylon nışo doəşon be, həminə ko bə vırə rəsey bois bəbe sərmoyə noey, ticari rabitəon hevujəti iyən miyonə və qədə koon bə inkişof rəsey baxşədə, həmkoətion əlovə iyən hevujətiro bənə zumandə ənqizə bıbu.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, ım kamissiyaədə, Ğırğizıstoni i minnə vəziri muavin Bakit Turobayev və Azərbaycan Respublika iminnə vəziri muavin, Əli Əhmədev, ticari, iğtisodi, mədəni, bəşərdustanə, nəğliyot və locestik, kaştemoni iyən xorək əmniyyəti ijən ko, ictimai və mıhocirət baxşonədə, bə 2 qılə kişvəri həmkoətion diğğət kardən.

Turbayev ijən votışe: Azərbaycan Respublika iyən Ğırğizıstoni sərmoyə noey, iğtisodi və ticari rabitəon hevujətiro, lozime ki mınosibə hərəkəton əcom bıbu ki karde bəzne bə 2tərəfiyə ticarəti miğdori əlovə bey komək ko.

Əhmədev həm de Ğırğizıstoni həmmə tərəfiyə həmkoətionro, Azərbaycan Respublika hozzoətiku xəbəş do.

Həminə vindemonədə təvafuğ bıə ki Miladi 2023 sorədə bıə Ğırğizıstonədə dıvləton miyono 5 minnə iclosiro, Ğırğizıston və Azərbaycan Respublika miyono həmkari bə inkişof rosniye 5 sornə komilə bərnomə navnıvışt hozzo bıbu.

Tags