Sep 07, 2022 15:00 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika mudafiə sənaye vəzir: de israili kəmpaniyaon həmkoətion ijən dəvomış bəbe

Azərbaycan Respublika mudafiə sənaye vəzir xəbəş do ki Boku həmçınan de sionist rejimi kəmpaniyaon həmkoəti kardedə.

Qıləy holədə, Azərbaycan Respublika və sionist rejimi miyono həmkoəti dəvom kardedə ki Azərbaycan Respublika millət ıştə millət və israili miyono əloğəonro dılışon ni.

Azərbaycan Respublika millət həmişə bə Fələstinıjon ələyh sionist rejimi cinoyəton məhkum və Fələstini millətiku himoyədorəti kardedən.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, zinə Səşəmbə Bokuədə əmniyyəti-mudafiə 4minnə nımoyeşqohədə, Azərbaycan Respublika mudafiə sənaye vəzir Mədəd Ğelyaf votışe: ım kişvər de Tırkiyə və İsraili kəmpaniyaon həmkoətion idomə bədoy.

Çımiku bənav həm həminə mıvzo barədə, Azərtac dıvlətiryə aqentiyəti raportış doə be ki Azərbaycan Respublika nəğliyot və dicital inkişofi vəzir Reşad Nəbiyaf bə Fələstin işğal bıə sərzəminon ıştə səfərədə de sionist rejimi rəsmi şəxson 2tərəfiyə vindemonon bərpo kardəş be.

Im vindemononədə Azərbaycan Respublika nəğliyot vəzarətxonə və telaviv əmniyyəti və nəğliyot vəzarətxonə miyono, həvoiyə nəğliyot təvafuğnomə imzo bıə.

Bə təvafuğnomə əsos, Azərbaycan Respublika iyən sioniston ətba mıtəğabilə səfəron hoston bıə.

Tags