Sep 20, 2022 12:01 Asia/Tehran
  • Ermənıstoni xarici koon vəziri çı İMT Umumi Asambleyə kəno bıə planon

Ermənıstoni xarici koon vəziri çı İMT umumi Asambleyə kəno bıə planon de daveon kam karde hədəfi de ıştə Azəriyə həmto votemon bəkay

Bə Armen Pres məlumat ərosnə mərkəzi raporti əsos Ermənıstoni xarici koon vəzir zinə həmzəman bə Nyu-york Ararat Mirzoyan səfə çı İMT umumi Asambleyəiclosədə iştırak kardeyo qıləy bəyaniyədə elanış ka Erməni yolə diplumatiyə bərnomədə bə Amerkə səfədə 36 qılə dı və çandə tərəfə vindemoni bərnomə noə bəy.

Tags