Sep 24, 2022 14:19 Asia/Tehran
  • Bokuədə bıə İroni məktəbxonə oj be.

Azərbaycan Respublika paytəxt, Bokuədə b;' Həzrəte Vəlie Əsr(ə)-i təlim mərkəzədə, tojə təhsil ya xot dərsi sor bino bıə.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, de Mehr manq iyən elmi ozavziyə fəsli bino bey həmzəman, Bokuədə bıə İronıjon məktəbxonə, de Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni səfiri iştiroki oj bıə.

Bokuədə Həzrəte Vəlie Əsr(ə)-i təlim mərkəzi şoqirdon, bə məktəbxonə roy hənəkon şoyvonəti iyən şovği xoto, "tojədən məktəbxonə manqi ətre-bu omə" şeri de yande handeşone.

Azərbaycan Respublikaədə bıə İron İslam Respublika səfir, Sed Əbbas Musəvi məktəbxonə oj bey zanqış jə iyən həminə mərosimədə votışe: bənə 8 sornə icbor bıə canqi, İroni torixi mərhələonədə, İroni tələbəon rol vey təyinəkəy.

Bokuədə İronıjə təlimi mərkəzi mudir, Rəənaii həm de işorə bə ım məktəbxonə mınosibə imkanaton votışe: ım mərkəzədə təğribən 200 nəfər İronıjə şoqird ıştə təhsili həmmə kurs və mərhələonədə bə umutey məşğulin.

Tags