Sep 25, 2022 13:38 Asia/Tehran
  • Rəisi: de Çin iyən Rusiyə çimi sə vey nezə rabitəon, bə Amerkə sanksiyaon benəticə kardey komək bəkay.

İron İslam Respublika prezident votışe: de Pekin və Maskva Tehroni vey nezə rabitəon karde bəzne Amerkə zalımonə sanksiyaon benəticə ko.

Niyu-Yorkədə İ Bıə Milləton 77minnə umumiyə iclosi kənoədə, İron İslam Respublika prezident Sed İbrahim Rəisi de CGTN nomo bıə Çini kanali ixtisosi mısohibədə, əlovəş karde: İron iyən məntəğə kişvəron miyono rabitəon beşək karde bəzne ımrujnə veyə sanksiyaon ki de Amerkə əncom bey holədəy, benəticə ko.

Rəisi ijən təsdiğış karde: İron İslam Respublika, Çin və Rusiyə və co kişvəron miyono rabitəon ki ehtımolış heste sanksiyaon jintonədə bıbun, de həmkoəti vositə bəzne təhrimon benəticə kardeyədə, yolə komək bıbu.

İron İslam Respublika prezident de Amerkə zalımonə sanksiyaon vıcudi, İroni bə inkişof rəsəyon bə yodış vardə iyən votışe: de bə İroni ələyh əncom bıə sanksiyaon vıcudi, İron İslam Respublika hammə baxşonədə vey bə inkişof rəsəşe.

Bə CGTN nomo bıə Çini kanali internetiyə mərkəzi nıvıştəyon əsos, İron İslam Respublika prezident ın mısohibədə tojə beynəlxalğə nəzmi icod beyro ıştə meylonku xəbəş do iyən votışe: dəvardə dovran, sultə dovran, unilateralizm iyən veyə milləton həx-huğuği məhv kardeyku, dınyo həmmə milləton çokə xotirəonışon ni.

Rəisi ijən əlovəş karde: tojə dıvran multilateralizmi dıvrane iyən əlovəş karde: Şanxay həmkoəti təşkilat, Avrasiya təşkilat və Eko (iğtisodiyə həmkoəti) təşkilatədə, de İron, Çin, Rusiyə və co qılə uzvon həmkoəti hevujəti vositə, tojə zumandətion icod bəbe ki bois bəbe unilateralizm məhv bıbu.

Cari Sentiyabrə manqədə, İron İslam Respublika prezident, Şanxay həmkoəti təşkilati yolon 22 minnə iclosədə iştirokiro bə Ozbəkiston səfərış kardə be ki de Çini prezident vindemonış karde, əv ım səfərədə votışe: 2 qılə kişvəri stratejikə həmkoətion bərnomə, həmmə tərəfinə bə inkişof rəseyro, 2 qılə kişvəri rodəon nışonəy.

Im səfərədə Çini prezident Şi Cin Pinq həm, beynəlxalğə mıvzoonədə İron İslam Respublika mıstəğilə nəzəonku ğədrdonətiş karde iyən votışe: İron və Çini rabitəon, stratejikə rabitəonin və beynəlxalğə təhəvulatonku bə kəno, bə inkişof bərəse.

Tags