Sep 26, 2022 14:19 Asia/Tehran
  • Bayramov: tosə bə ısət Erməniston, Azərbaycan Respublika zəminiku xarıc bıə ni.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzir votışe: tosə bə ısət, Ermənistoni hərbiçion, Azərbaycan Respublika sərzəminiku xarıc bıə nin.

Azərbaycan Respublika xarıci vəziri sıxənon qıləy holədə bəyon bıə ki Ermənistoni iminnə vəzir həm İ Bıə Milləton Təşkilati umumiyə iclosi kənoədə de Avropa şura rəis, Şarl Mişel vindemonədə tələbış kardə be ki Ermənistoni sərzəminiku Azərbaycan Respublika hərbiçon təcili xarıc bıbun.

Im vindemonədə, Ermənistoni iminnə vəzir, bə Ermənistoni ələyh Azərbaycan Respublika hərbi daveon tənğidış karde iyən votışe: ım hərəkət, Azərbaycan Respublika səmtiku Ermənistoni sərzəminon işğal bey bois bıə be.

Bə Mehr aqentiyəti raporti əsos, İ Bıə Milləton Təşkilati 77 minnə umumiyə iclosi nıtğədə, Azərbaycan Respublika xarıci vəzir, Ceyhon Bayramev bə Azərbaycan Respublika de Ermənistoni tojə hərbi daveon işorəş karde iyən votışe:  tosə bə ısət Erməniston, Azərbaycan Respublika xokiku xarıc bıə ni və marziyə məntəğəonədə bəştə hərbi fəaliyəton və mina noey dəvomış do.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzir əlovəş karde: əmə bəştə ərazi ələyh harcurnə təhdidon vədə pobəndimon, və Ermənistoniku tələb kardedəmon daveon bə oxo bırosno, və bə hamsuyəti muhimmə əsosi ehtırom bınə.

Dəvardə haftə, Erməniston iyən Azərbaycan Respublika miyono daveon tojə dıvrə bino bıə və bə Ermənistoni iminnə vəziri votə əsos, ım dıvrədə 105 Erməni sərboz kıştə bıən. Azərbaycan Respublika mudafiə vəzarətxonə həm elanış kardə ki ım daveonədə ım kişvəri 50 nəfər hərbiçi kıştə bıən.

Tags