Sep 27, 2022 13:07 Asia/Tehran
  • Bə Kaspi dıyo hamsuyə kişvəron İroni ixracati 45 faiz əlovə bey.

İroni ticarəti bə inkişof rosniye təşkilati Miyonə Asiya, Ğəfğaz iyən Rusiyə baxşi yol, bə Kaspi dıyo hamsuyə kişvəron İroni məhsulon ixracati 45 faiz əlovə beyku xəbəş do.

Ğərore ki Mehr manqi 12 tosə 15 minnə rujədə, Moskvaədə Kaspi saheli kişvəron iğtisodi 2 minnə onemon de ım məntəğə kişvəron ticari palataon yolon iyən iminnə vəziron və ali rəsmi şəxson iştiroki bərpo bıbu.

İroni ticarəti bə inkişof rosniye təşkilati Miyonə Asiya, Ğəfğaz iyən Rusiyə baxşi yol, Rəhmətullah Xormali xəbəş do ki 1401 minnə sori əvvəlnə 5 manqi mıddətədə bə Kaspi dıyo hamsuyə kişvəron İroni məhsulon ixracat dəvardə sori muğaisədə 45 faiz əlovə bıə.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, əv ijən votışe: bə qomroki statestikaon əsos, və sori əvvəlnə 5 manqi mıddətədə, İroni ixracat bə Xəzə dıyo hamsuyə kişvəron 814 milyon dollar be ki dəvardə sori muğaisədə təğribən 45 faiz əlovə bey nışo doydə.

Xormali ijən əlovəş karde: İroni məhsulon ixracat vey bə Xəzə dıyo 4 qılə hamsuyə kişvəron  be ki  Azərbaycan Respublika 84 faiz, Tırkəməniston 40 faiz, və Rusiyə fedrasiya 31 faiziku iborətin.