Sep 28, 2022 13:23 Asia/Tehran
  • Bokuədə Xıdo Rəsul(s)-i rehlət iyən İmom Rıza(ə)-işəhodəti əzodorəti mərosim.

Bokuədə bə Xıdo Rəsul(s)-i rehlət iyən İmom Həsəne Muctəba(ə)-i şəhodəti xoto, əzodorəti mərosim bərpo bıə.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, de Xıdo Rəsul(s)-i rehlət iyən İmom Həsəne Muctəba(ə)-i şəhodət və İmom Rıza(ə)-i şəhodəti əyyomi həmzəman, Azərbaycan Respublikaədə İsmət və Təharət(ə)-i xandani aşiğon matəmədə bin.

Bokuədə İronıjon həm İron İslam Respublika səforətxonə mədəni mərkəzi vırədə iştirok iyən Xıdo Rəsul(s)-i rehlət iyən İmom Həsəne Muctəba(ə) və İmom Rıza(ə)-i şəhodəti matəmədə əzodorəti kardışone.

Im mərosimonədə natığon, çı insoni xilğətiku vey çok iyən aliyə hədəfi, tovhid iyən bandəçiyəti elanışon kardə.

Bənə həminə mərosim, Azərbaycan Respublika huseyniyəon, və co qılə məçitonədə de əhle-Beyt(ə)-i tərəfdaron və mominon iştiroki və məxsus əzəmətin surətədə bərpo bıə.

Tags