Sep 29, 2022 09:31 Asia/Tehran
  • Bokuədə İroni səfir de Azərbaycani rəsmi şəxsi vindemoni cərəyonədə, Ğəfğazi oxonə təhəvulaton barədə sıhbətış karde.

Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni səfir iyən Azərbaycan Respublika prezidenti iminnə muavini məxsusə dəstyor, Ğəfğaz məntəğə məsələon iyən 2tərəfiyə rabitəon oxonə təhəvulaton və İron İslam Respublika bə prinsipi əsos nəzəon barədə de yande votımonışon kardə.

Bə İsna aqentiyəti raporti əsos, Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni səfir, Sed Əbbas Musəvi de Azərbaycan Respublika prezidenti iminnə muavini məxsusə dəstyor Elçin Əmirbayevi vindemonədə işorəş karde: məntəğədə bə İroni dıroz mıddət iyən muhimmə mənafe əks, jeopolitikiya əvəz nıbey iyən beynəlxalğə zıney bıə marzon əvəz nıbeyro, İron İslam Respublika nəzəon təbyin bıə, əv ijən əlovəş karde: İron İslam Respublika hozzoe ki bə stabilə sulh rəsey xoto, ıştə şimoli hamsuyəon koməkiro, Tehronədə 2 tərəfi, 3tərəfiyə icloson ğolibədə iyən 3+3 məntəğə təşəbbusi bərpo kon.

Azərbaycan Respublika İroni hamsoyə kişvəronku qıləyni bə hisob omeydə ki dəvardə soronədə, və muxtəlifə baxşonədə de İron həmkoətion hevujəti tələbış be.

Miladi 2021 minnə sori Noyabrə manqi 28 minnə rujədə İşğabadədə EKO iclosi kənoədə, İron və Azərbaycan Respublika prezidenton vindemoniku bəpeşt, 2 qılə kişvəri rabitəon vey rə əlovə bey holədəy.

Jeopolotic həğiğəton iyən rabitə icodəkə amilon bənə hamsuyəti, məzhəbi və torixi mıştərik cəmiyət iyən iğtisodi və əmniyyəti mıştərəkə mənafe bois bəbe, ki 2tərəfi, məntəğə, həmkari iyən həmohənqi rabitəonədə, İron və Azərbaycan Respublika bənə 2 qılə hamsuyə kişvər bıbun ki məntəğədə əmniyyət və stabiləti və 2 qılə milləti mənafe cəhətədə, deyande nez iyən təsirinə həmohənqi və həmkoətişon bıbu.

Tags