Sep 30, 2022 13:35 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika de Ermənistoni şərton muxalifətış karde

Azərbaycan Respublika daveon həl iyən muzakirəon əncom doeyro de Ermənistoni şərton muxalifətış karde.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzarətxonə, ıştə bəyoniyədə bə Ermənistoni şərton işorəş nıkarde, əmmo zinə Ermənistoni iminnə vəzir, Nikol Paşiniyan de Azərbaycan Respublika daveon vəy qəteyro, bə marzonədə beynəlxalğə hərbiçion sakin bey təklifış karde.

Çoşəmbə rujədə, Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni hərbiçion miyono marzi daveon bois bıə Ermənistoni hərbiçionku 3 nəfər kıştə iyən Azərbaycan Respublika hərbiçionku 1 nəfər zəxmin bıbun.

Miladi 2020 minnə sor və 44 rujə canqi bəpeşt, co kərə Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni marzi hərbion de yande daveon binoşon kardə iyən har tərəf co tərəfi mıttəhəm kardə ki otəşbasti muğavilə rioyətış nıkardə.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, ki Bokuku raportış do zinə, Azərbaycan Respublika xarıci vəzarətxonə qıləy bəyoniyə ğolibədə elanış karde: Erməniston bəpe muzakirəon prossesədə şərton təyin nıko.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzarətxonə bəyoniyədə omə, mediyanədə muntəşir bıə ki Ermənistoni iminnə vəzir bə Boku ələyh beəsos ittihamon bəyonış kardə, ım məsələ oşko surəti nışoş do ki Erməniston məntəğədə daveon əlovə kardey dumoədəy.

Həminə vəziyətədə, Ermənistoni iminnə vəzir, Azərbaycan Respublika mıttəhəmş karde ki Ermənistoni hakımiyəti hədəf qətəşe iyən votışe: Azərbaycan Respublika bə Ermənistoni demokratiya iyən hakmiyəti ələyh tojə həmləon əncomış doe ki bəpe ım həmləon vəy qəte bıbu.

Tags