Oct 01, 2022 13:52 Asia/Tehran
  • Tırkiyə ərtışi bə Suriyə ğeyre ğanuniyə həmləon dəvom.

De Suriyə millət iyən dıvləti mıxolifəton vıcudi əmmo Tırkiyə ərtış co kərə bə Suriyə həmləş karde.

Tırkiyə ərtışi hərbiçion de terroriston mubarizə bardey bəhonə, 2 sorku vey bəbe ki bə Suriyə şimol həmlə kardedən.

Tırkiyə ərtışi ğəyre ğanuniyə həmləon bə Tırkiyə Kırdıstoni koəkəyon partiya(PKK) mıvğiyəton və Suriyə şimolədə Xəlğ mudafiə ğərorqohon(YPQ) qıləy holədə dəvom kardedə ki çand kərə Dəməşğ ım həmləon məhkumış karde və ım həmləon Suriyə ərzi təmamiyət və hakımiyəti darşiye bə hisob omeydə.

Bə Anatoli aqentiyəti raporti əsos, zinə Tırkiyə mudafiə vəzarətxonə de qıləy bəyoniyə muntəşir kardey vositə elanış karde: bə Suriyə şimol həmləon cərəyonədə, ım kişvəri silohinə ğıvvon PKK iyən YPQ qrupon amilonku 3 nəfəri kıştışone.

Tırkiyə Kırdıstoni koəkəyon partiya(PKK) ım kişvərədə bıə qıləy qrupi nome ki 1984 minnə soriku silohin surətədə de Tırkiyə dıvlət mubarizə kardedə və Ankara ım partiyaş terroristiyə qrupon siyohədə ğərorış doə.

Tags