Oct 02, 2022 15:53 Asia/Tehran
  • Cenevraədə Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni xarıci vəziron vindemon.

Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni xarıci vəziron ve rə de yande vindemon kardedən.

Niyu-York şəhrədə İ Bıə Milləton Təşkilati 77 minnə umumiyə iclosi kənoədə, Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni xarıci vəziron de yande vindemonışon karde.

Bə Spotnik aqentiyəti raporti əsos, Cımə rujədə Ermənistoni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot, Vahan Honaniyan elanış karde ki İsveçi cənub ğərb, Cenevra şəhrədə, ımruj çəy kişvəri xarıci vəzir, Ararat Mirzoyan de Azərbaycan Respublika  xarıci vəzir Ceyhon Bayramev vindemonışon bəkan.

Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni miyono xuninə marzi oxonə daveonədə, cəmədə təğribən 300 nəfər 2 tərəfə hərbiçion kıştə bıən.

Miladi 2020 minnə sor və 44 rujə canqi bəpeşt, co kərə Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni marzi hərbion de yande daveon binoşon kardə iyən har tərəf co tərəfi mıttəhəm kardə ki otəşbasti muğavilə rioyətış nıkardə. canqi bəpeşt 2 qılə kişvər marzon təyin kardeyro çand qılə kumitəon icodışon kardə əmmo ım mıvzo bə vırə rosniye prosses vey ahestə bənav şedə.

Tags