Oct 03, 2022 14:05 Asia/Tehran
  • 5 qılə çı Rusiyə tranziti ğətor, İroni royədəy.

İron İslam Respublika osınə roy təşkiloti yol bə 2 qılə Rusiyə tranziti ğətar bə İron varid bey işorəş karde iyən votışe: Rusiyəku 5 qılə co qılə ğətarədə həm bo jəey əncom bıə və bə İroni səmti hərəkət kardey holədən.

Bə Təsnim aqentiyəti raporti əsos, İron İslam Respublika osınə ro idorə yolə Sed Miad Salehi bə İroni dıvləti əktivə nəğliyoti diplomatiya iyən reyls və tranziti nəğliyot baxşədə təin hədəfon işorə iyən əlovəş karde: tosə bə ısət de hamsuyə kişvəron ki reyls iyən tranziti həmkoəti imkonış bıbu, muxtəlifə icloson bərpo bıə ki Rusiyə həminə kişvəronku qıləyni bə hisob omeydə.

Salehi ijən bə iminnə tranzitə ğətar ki Rusiyəku və İroni koridori çərçivədə bə Hındostan səmti hərəkətış kardə işorə iyən votışe: ım ğətar kantineri be və təğribən 3 həzo 800 kilometri bəpeşt Moskvaku bə Serəxsi varid bıə.

İron İslam Respublika osınə ro idorə yol ijən təsdiğış karde: Rusiyə və Solin Kamz nomo bıə mandəcoku, 5 qılə ğətar həm bo jeydən iyən İroni royədə hərəkət kardey holədən ki ım mıvzo İroniro dəvominə tranziti inkişofi mıjdəvoniti nışonəy.

Salesi ijən votışe: de diğğət bə şələ curbəcurəti, İroniro həm puli vəluta bəromə və həm siyasi muvəffəğiyətoni bənə tranziti mərkəz vey iyən qıləy stratejikə mıvğiyət icod bıə.

İroni şəhr soxtey iyən roy vəzir həm təsdiğış karde: de diğğət bə ın erjinə mıvğiyət ki İron çı şimol-ğərb və şərğ-ğərb koridoron soybe, de kişvəroni əcumlə Rusiyə, Ğəzaxıston, Tırkəməniston, Ozbəkiston və Ğırğizıston muzakirəon əncom bıə və dəvardə 1 soro nimə mıddətədə, çokə təvafuğon bə dast omə.

Tags