Oct 04, 2022 14:22 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni miyono daveon sulhomiz cəhəto həlliro İroni təkid.

İroni həmmə silohinə ğıvvon ğərorqoh yol bə Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni miyono daveon sulhomiz cəhəto həlli təkidış karde.

Bə İrna raporti əsos, zinə İroni həmmə silohinə ğıvvon ğərorqoh yol Muhəmməd Bağıri de Azərbaycan Respublika mudafiə vəziri Qeneral Zaker Həsənevi telefoniyə votımonədə, bə Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni miyono daveon işorəş karde iyən 2 qılə kişvəri miyono daveon şiddəti kam kardeyro, votımonon dəvomi tələbış karde.

Im votımonədə Azərbaycan Respublika mudafiə vəzir həm elanış karde: ki ım kişvər iyən Ermənistoni miyono muşkilaton de dustanə roy iyən votımoni həl bəbe.

Zaker Həsənev həmçınin votışe: Azərbaycan Respublika bə Ermənistoni sərzəmini hiç nəzəş ni, və Ermənistoni işğaliro bə hərbi əməliyoti əncom doey fikış ni.

Miladi 2020 minnə sor və 44 rujə canqi bəpeşt, co kərə Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni marzi hərbion de yande daveon binoşon kardə iyən har tərəf co tərəfi mıttəhəm kardə ki otəşbasti muğavilə rioyətış nıkardə.

Canqi bəpeşt, marzon təyin beyro 2 qılə kişvəri çand qılə kumitə icodışon kardə əmmo ım mıvzo bə vırə rəsey prosses vey rə əncom bey holədə ni.

Tags