Oct 04, 2022 14:12 Asia/Tehran
  • Az.Respublikə mısılmınon İbemoni hərəkoti bə Hoci Abqul Suleymonovi bıə ğədrdonəti

Az.Respublikə mısılmınon İbemoni hərəkoti həmzəman de Hoci Abqul Suleymonovi ozod bıe qıləy bəyaniyədə hicobiku mıdofiyə kardeyo ın mıborizəkə Ruhaniku ğədrdonətiş ka

Bə Brunmərzi muavinət təfsir və xəbə kol idorə Asiyə qrupi raporti əsos Az.Respublikə mısılmınon İbemoni hərəkoti  bəyaniyədə de Az.Respublikə mısılmınon  hicobi erj və əhəmiyəti bəyon kardey oməy:

Pokdovənti və ifof ki, insoni vucudi xususiyətonkuy, ısət har çisəve bəy hucum bedə.

Az.Respublikə mısılmınon İbemoni hərəkoti ın bəyaniyədə vardəşe ki, zindonədə Hoci Abqul Suleymonovi 11 sor mıborizə çəy İ omr pokdovənəti və pokə ruhiyə cılvəy ki, de dınyo cəhbə mıborizə məydonədə mıhkəm mande.

Tags