22 Avqust 2017, 13:31
  • Azərbaycan Respublika Turan aqentəti vəsilon musadirə karde vədə

İnsonə həxon kə nomo bıə avropavıjə mərkəz Azərbaycan Respublika devləti hərəkətış ım məmləkəti Turan aqentəti vəsiləon sənədon iyən kampiyoteron musadirə karde və çəy bankiyə hisobon vəy qəteş məhkum karde.

Bə Meydan TV internetiyə telvezya kanali elanon əsosi ki Azərbaycan respublikaədə çəy və qətə bə "insonə həxon kə" nomo bıə avropavıjə mərkəz qıləy bəyonotdə elanış karde Azərbaycan Respublika hukumət bə Turan aqentəti zid cinayət sənədon okardeədə mıstəğilə xəbəriyə mərkəzon nabod kardeyu coqlə ğədəmış peqətə və bə ğərol omə Azərbaycan Respublikaədə xəbəriyə mərkəzon kamilə sorətədə kontırol bıkə.

bə ım bəyonoti əsosi mıxtəlif jurnaliston təğib karde və məmləkətiku bə kəno bəzi jurnaliston dızdiye bı nezonədə daxili və beynəlxalğə mediyaon internetiyə mərkəzon vəy qəteədə  veyə ğalməğalış rost kardə və ısət həm Turan aqentəti təziği jiyədə ğəror doe iyən təğib təşkil bə.

"insonə həxon kə" təşkilat Azərbaycan Respublika devlətiku tələbış kardə bə Turan aqenti iyən mıstəğilə jurnaliston zid bıə bıhtononku dast bıkəşo və işarəş kardə mıstəğilə xəbəriyə mərkəzon aqahə ictimaiyyət iyən maliyə fəsotiku bə kənoə ictimaiyyəti icod kardeyu muhimmə rolış heste.

Azərbaycan Respublika moliyot vəzorətxonə moliyoti nıdoe xoto Turan aqentəti məhkum kardə və ım qıləy holədəy ki Turan aqentəti mudir Mehman Əliyev 22 həzo dollariyə moliyoti nıdoe bıhtoni rəd kardə.

Azərbaycan Respublika 2017 minnə sori mətbuati beynəlxalğə ozodətionədə dınyo 180 qılə məmləkəti miyonədə 162-ə vırəş heste.

təğ

komment