Şərh

 • Boku polisi şəhərədə mitinq dəvunie imkan nıdoşe.

  Boku polisi şəhərədə mitinq dəvunie imkan nıdoşe.

  fev 17, 2020 10:39

  Oz.R-ədə parlamentə entexabat fevrali 9-ədə bə orəx rəse, əmo çey əks-sədo hələən dəvom kardedə. Hokuməti tərəfo beğanuniə hərəkəton anədə vey, həmən oj-oşko bıe ki, məmləkəti həmə rayononədə çe əhali bımi etirazə hərəkəton bin, əvon bə Mərkəzi Entexabatə Komissiya kullən bı barədə şikayəton kardışone.

 • Xanım Fatiməyi-Zəhra(s.ə) mubarəkə mevludə ruj.

  Xanım Fatiməyi-Zəhra(s.ə) mubarəkə mevludə ruj.

  fev 15, 2020 13:24

  Bı rujonədə dınyo mısılmonə ummət çe Xanım Fatiməyi-Zəhra (s.ə) mubarəkə mevludə ruji ğeyd kardedə. Im tarix İslamə aləmədə ən ləyağətinə rujonədə qıley hisob bedə. Bə ım ruji muğəddəs bıe dəlil əve ki, Xıdavandi-Aləm bə Rəsule-Əkrəm(s.ə.v.s) ım rujədə çe Ğıroni-Kərimi “Kousər” surə nazil kardəşe.

 • İslamiə İnğilabi İronış bə reqioni əbərğodrət peqordıniə.

  İslamiə İnğilabi İronış bə reqioni əbərğodrət peqordıniə.

  fev 15, 2020 12:54

  Bəhmənə manqi 22, de Miladi təğvimi fevrali 11-ədə, İroni xəlğ de çand milyonon İslamə İnğilabi 41-minə sorəğardışə ruji ğeyd karde ro bə kuçə və meydonon beşin. Hokuməti rəsmən elan kardışe ki, ım tarixiə hadisə çe məmləkəti 5 həzo 200 məntəğə və çe İroni həmə dınyo səfarət və konsulatonədə ğeyd kardə bəbe.

 • Az.R bo mass-media ğənim peqardə məmləkəronədə qıleye.

  Az.R bo mass-media ğənim peqardə məmləkəronədə qıleye.

  fev 15, 2020 12:50

  Yanvari 28-ədə Avropa Şura Parlamentə Assambleya “Avropadə bo media azadi və jurnaliston əmniyyəti ro təhdidon” nomədə ğətnomə ğəbul kardışe. Bı sənədədə Az.R-ədə mevcudə vəziyyəti barədə əleydə bənd heste və Boku hokumətiku mətbuati azadi və əmniyyəti roədə Avropa Şura vədə peqətə ehdədarion bə vırə rosnie tələb bedə.

 • Az.R-ədə parlamentə entexabat bə orəx rəse.

  Az.R-ədə parlamentə entexabat bə orəx rəse.

  fev 13, 2020 11:25

  Fevralə manqi 9-minə ruji Az.R-ədə nubəku bəkənoə parlamentə entexabat dəvarde. Mərkəzi Vıjniə Komissiya entexabati sıftənə nəticəon elan kardışe, məlum bıe ki, məmləkəti vıjniə huğuğinə şəhrıvandon 47% -sə vey ğismi Milli Məclisi deputaton səçınədə iştirakşon bıə, ım vıjniəyən de Tojə Azərbaycanə Partiya ğələbə bə orəx rəsə.

 • Ayətullah Xamenei: “ Bəpe zumand bıbəmon ki, çanq nıbo və deşmeni təhdidon bə orəx bırəso”.

  Ayətullah Xamenei: “ Bəpe zumand bıbəmon ki, çanq nıbo və deşmeni təhdidon bə orəx bırəso”.

  fev 13, 2020 11:14

  İİR Ali Sər Komandan Ayətullah Xamenei şanbə ruji “Humafəron” dastə bə İmom Xomeyni (r.ə) beyət vardə de bəhmənə manqi 19-minə ruji 41-nə sorəqardışı munasibəti de İroni Hərbiə Həvo Ğıvvon və Hərbiə Həvo Mudafiə ərteşi həmkaron təşkil bıə didorədə votışe ki, “kanə rejimi vaxti Hərbiə Həvo Ğıvvon bə mərkəzi hokuməti və bə Amerika nezə zuonədə qıley bin.

 • Az.R-ədə vıjniə təbliğatə kompaniya bə orəx rəse.

  Az.R-ədə vıjniə təbliğatə kompaniya bə orəx rəse.

  fev 13, 2020 11:11

  Az.R-ədə çe nubəku bə kənoə parlamentə entexabati təbliğatə kampaniya fevrali 7-də bə orəx rəse. Fevrali 8 motijə ruje, təbliğat-təşviğatə ko barde ğədəğəne.

 • Boku hokumət bə dini fəalon təzyiği dəvom kardedə.

  Boku hokumət bə dini fəalon təzyiği dəvom kardedə.

  fev 10, 2020 11:44

  Elvin Muradov çe Mısılmonon İbemonə Hərəkati uzve. De Elvin Murvətoğlu nomi şe`r nıvıştedə. Fevralə manqi 5-ədə çe Rusiyaku bə Boku oqardeədə aeroportədə polison əv dastqirşon kardə, bardəşone bə “Bandotdel”.

 • Аz.R-də de koronovirusi çoko mubarizə bardedən.

  Аz.R-də de koronovirusi çoko mubarizə bardedən.

  fev 09, 2020 11:08

  Çinədə koronovirusi xəbə beşə bə peş yanvari 28-ədə Az.R Vəziron Kabinetədə muşavirə təşkil bıe. Im virusi bə məmləkət daxil bıe vəy se ro ğəror doşone ki, marzi ovaştə məntəğəonədə zumandə koə rejim onon. Çiniku omə odəmon mutləğ tibbi muayinəku dəvunion və peşonə vaxtonədə əvoni tibbi nəzarəti jitono oqəton.