Şərh

 • Tolışə məholədə korona virusi vəziyyət qıvonin bıə.

  may 19, 2020 10:50

  Boku hokuməti tərəfo koronavirusi karantinə mərkəzon Tolışə məholi Ostoro, Lankon, Cəliləbod məntğəondənə onoe, çe xarico azərbaycanıjə şəhrıvandon bə çıvrəy mərizxonəon dəğande bey səbəb bıe ki, ısət Tolışə şəhrestonon dionədə bə korona mərəzi mubtəlo bıə odəmon miğdar Respublika co vilayəton nisbətədə xeyli veye.

 • Dini fəal Abbas Huseyn zindonxonədə ənəhardə aksiya dəvunidə.

  may 18, 2020 12:40

  Mısılmonon İbemonə Hərəkati sədri muavin Abbas Huseyn ki, çe Nardarani faciə nəticədə bə dırozmuddətinə zindonə cəzo məhkum bıə, 8 ruje ki, ənəhardə aksiya dəvunidə.

 • Boku hokuməti karantinə məhdudiyyət bə kam kardışe.

  may 17, 2020 11:21

  Az.R Vəziron Kabineti tono de koronavirusi mubarizə Operativə Ğərarqohi məmləkətədə karantinə məhdudiyyəton həniən kam karde barədə mətbuatə konfrans dəvuniəşe.

 • Əhya şəvi fəziləton.

  may 16, 2020 11:10

  De Əhya şəvon bino bıe əlağədar, ım əzizə şəvon fizilətonku foydə peqəte ro “Maide.az” sayt Ayətullah Seyid Əli Xamenei məsləhəton bə əhandon nəzə rosniəşe.

 • “De korona virusi mubarizədə İroni xalği ıştə İslam-ironə mədəniyyət numayiş kardışe”

  may 13, 2020 13:07

  Ali Rəhbər Ayətullah Xamenei de korona virusi Milliə Mubarizə Ğərərqohi uzvon və 21 qılə əyaləti sərdaron iştiraki videokonfransədə votışe ki, xalği mualicə, idarə, xidməti sahonədə fəaliyyət qıley zəhmətinə cihad bıe. “Əzizə İronə xalğ deştə mətin və səbrinə rəftori ıştə İslam-ironə mədəniyyət numayiş kardışde”.

 • Boku hokumət bəştə şəhrıvandon problemi beetino mandedə.

  may 11, 2020 11:02

  De koronavirusi pandemiya əlağədar Az.R ıştə sərhədon dəbastəşe. Çə vaxtiku bə nav xeyli azərbaycanıjə şəhrıvand bekorəti səbəbiku bə Dağıston və Rusiya co vilayəton bo ko karde şəbin ki, ıştə xeyzoni əmrəməli bə səhmon dənon.

 • Prezident Əliyevi votəyon real vəziyyəti əks kardedəni.

  may 09, 2020 12:49

  Az.R Prezident İlham Əliyev de respublika tojə Sər prokuror Kamran Əliyevi video rabitədə votışe ki, “natə era bə orəx rəsedə. Çəmə əsasə hədəf ğeyri-natə sektori inkişaf kardovnieye.

 • İronədə Beynəlxalğə Ğudsi Ruji şemon dəbəvarde.

  may 09, 2020 12:42

  “İslamazeri.com” sayt bə İroni media istinadən xəbə doşe ki, Rujəmoə manqi orəxnə cımmə ruji İronədə Beynəlxalğə Ğudsi Ruji şemonon təşkil bəkarden.

 • Az.R Cinayətə Məcəllədə islahat hozo kardedən.

  may 05, 2020 10:39

  Meydan TV xəbə dodə ki, Prezident Əliyevi cəzo siyasəti humanist karde ro bə Milli Məclisi qıley layihə təğdim kardəşe. Əyo bə Cinayətə Məcəllə tosə 200 qılə əvəz və əlavəon karde təklif bedə.