Şərh

 • Boku hokumət əhali de ğazi tam təmin karde zınedəni.

  Boku hokumət əhali de ğazi tam təmin karde zınedəni.

  noy 12, 2019 10:14

  De zımıstoni nez və həvosati sard bıe əlağədar çe əhali bə ğazi tələbat xeyli ziyod bıə. “Sputnik Azərbaycan” sayt de ım pronlemi əlağədar nıvıştedə ki, Boku ətrofi dionədə 4 ruje ki, ğaz ni. Masazır ğəsəbə sakin Qulnar Səfərova bo sayti muxbiri qəp jəşe ki, həvosat sard bəcəğin bə çəvon di noyabri 1-minə rujiku ğaz omedəni. Bə “Azəriğaz” İdarə zanqşon kardə ki, çimi səbəbi bızınon, əmo əvon ım izah kardəşonni.

 • Huğuğə mudafiəkaron Az.R-ədə siyasiə məhbuson tojə siyahi elan kardışone.

  Huğuğə mudafiəkaron Az.R-ədə siyasiə məhbuson tojə siyahi elan kardışone.

  noy 11, 2019 12:27

  Az.R-ədə Siyasiə Məhbuson Azadi ro qıley İttifağ heste. Dəvardə rujonədə ey Respublika zindononədə siyasiə məhbuson tojə siyahi elan kardəşe. Siyahiədə 135 nəfəri nom heste.

 • Yunis Səfərovi istintağ bə orəx rəse.

  Yunis Səfərovi istintağ bə orəx rəse.

  noy 09, 2019 11:24

  2018-minə sori iyuli 3-minə ruji Qəncə şəhəri İcra hakimiyyəti çə vaxtnə sərdar Elmar Vəliyev və çey muhafizəvon Ğasım Aşpazov de qolulə jeşone. Bı koədə Yunis Səfərov bənə qınokari dəstqir kardışone. Meydan TV bə dast vardə xəbəku məlum bedə ki, ısət çe Yunisi ibtidai istintağ bə orəx rəsə. İstintaği materialon bə Qəncə Qonə Cinayəton Məhkəmə vığanəşone.

 • Prezident Əliyevi bə rışvəxorəti mubarizə elan kardışe.

  Prezident Əliyevi bə rışvəxorəti mubarizə elan kardışe.

  noy 09, 2019 11:18

  Prezident Əliyevi bə Xaçmaz və Yevlax rayonon tojə icra hakimiyyəti sərdaron təyin kardışe, bəvon, həmən bə co icra strukturi vəzifədaron dəstur doşe ki, korrupsiya və rışvəxorətiku diəro bıbon. Əks təğdirədə bəvon ciddi cəzo bədo.

 • İğtisadiyyat Vəzarəti tojə sərdari de “ nısoə iğtisadiyyati” mubarizə barde pidəşe.

  İğtisadiyyat Vəzarəti tojə sərdari de “ nısoə iğtisadiyyati” mubarizə barde pidəşe.

  noy 04, 2019 09:07

  Dəvardə rujonədə Prezident Əliyevi Mikayıl Cabbarovış iğtisadiyyati vəzir təyin karde. Çimi bə nav Cabbarovi 2 sor bə Verqi vəzarəti sərdarəti kardəşe. Prezidenti ıştə fərmanədə həmən Verqi vəzarət bə İstisadiyyat vəzarəti ilhağ kardışe.

 • Boku polis siyasiə fəalon dastqir kardedə.

  Boku polis siyasiə fəalon dastqir kardedə.

  noy 04, 2019 08:58

  Məlume ki, çe Az.R Demokratikə ğıvvon “Milli Şura” ıştə nubətinə mitinğ bə noyabri 2-minə ruj təyin kardəşe. Mitinqi dəvuniə vırə ya “Məhsul “ stadion, yaan ki, “28 may” metro stansiya nezonə meydon nişon doəşe.

 • Huğuğə mudafiəkar Oqtay Quləliyev maşini jəşe.

  Huğuğə mudafiəkar Oqtay Quləliyev maşini jəşe.

  noy 02, 2019 08:43

  Oktyabri 29-ədə huğuğə mudafiəkar Oqtay Quləliyev svetofori havzə ruşnədə roy piyodə dəvardə hissədə maşini jəşe. Çe ım hadisə video kəşemoni sosialə şəbəkəonədə muzakirə ey avtoğəzo ne, sui-ğəsd bıe fikr bə meydon vardəşe.

 • İroni de Avroasiya İqtisadiə İttifaği arədə azad ticari əlağəon bino bıe.

  İroni de Avroasiya İqtisadiə İttifaği arədə azad ticari əlağəon bino bıe.

  noy 02, 2019 08:38

  Bə İron İslamə Respublika de Avroasiya İğtisadiə İttifaği arədə muğavilə şərton əsasən oktyabrə manqi 27-minə rujiku İroni de həmonə İttifaği devləton miyono azad ticarət bino bıə. İroni tərəf de ıştə 502 nomədə moli de əvon azad surətdə ticarət karde imkanədə bəbe.

 • Az.R-ədə onkoloji noxəşinon miğdar 2 kərə ziyod bıə

  Az.R-ədə onkoloji noxəşinon miğdar 2 kərə ziyod bıə

  okt 28, 2019 13:14

  “The Lancet” jurnali orəxnə 10 sori əhatə kardə tədğiğati nəticəon bə oşko bekardəşe ki, dınyoədə xərçənqə noxəşinon miğdar sorbəsor ziyod bedə. Im tendensiya Az.R-kuən yan dəvardəni. “İslamazeri.com” sayt nıvıştedə ki, orəxnə 14 sorədə ım noxəşinon miğdar 2005-minə sori 23 həzoku, 2018-minə sori bə 48 həzo rəsə, yəni 2 kərəsən vey ziyod bıə.