apr 08, 2019 20:14 Asia/Tehran
  • Laricani: Amerkə çı iğtisadi terrorizmi roli ifo kardedə.

İroni islamiyə şura məclesi rəis votışe: Amerkə de bə İron iğtisadi fişaron vasitə iğtisadi terrorizmi roli ifo kardedə.

Əli Laricani Ğətərədə de Əlcəziro kanali mısohibə karde votışe: Amerkə İrağədə İŞİDİ icodış karde ta de ım terroristiyə qrupi islamiyə kişvəronədə bıhran icod bıkə əmmo hal hazirədə məntəğə kali kişvəron tərəfo fişaron həmzəman iğtisadi terrorizmi roli ifo kardedə.

Əv ətomiyə təvafuğiku Amerkə xaric bey barədə həm votışe: zəmoni ki sıvoy i qılə bıhran icodəkə kişvər dınyo həmmə kişvəron bə ətomiyə sazışi bəfodor mandən İron həm bəy əməl bəkarde.

Laricani təsdiğış ka: İron vey yolə kişvəre ki de anədə zərfiyəton sohib bey hiç faxt de Amerkə sanksiyaon məğlub ni bəbe.

İroni islamiyə şura məclesi çı İroni xarıci siyasəti barədə həm votışe: islamiyə inğilabi i minə rujiku İroni nəzər de məntəğə kişvəron dustanə əloğəon inkişof doe siyasəton dəvom kardedə.

Əv ətomiyə bərnomə barədə həm bə İroni mıstəğil bey iyən inkişof işorəş ka.

Əli Laricani Suriyədə İron və Rusiyə huzur iyən həmkarion barədə həm votışe: Suriyədə de terrorizm mubarizə barədə sahədə İron və Rusiyə həmkarion dəvom kardedə və hol ım ki Amerkə ijən şuar dodə və məxfiyanə  bə terroriston komək karde holədəy.

təğ

komment