15 May 2019, 23:56
  • İroni Yolə Rəhbər: İroni milləti ğəti intixob muğaviməte.

İorni Yolə Rəhbər zinə de İroni rəsmi şəxson vindemon karde təkidış karde: deşməni vədə İroni milləti ğəti intixob həmmə sahəonədə muğavimət kardeye çumçiku de Amerkə ısətnə dıvləti muzakirə karde çand bərobər zəhrine.

İroni Yolə Rəhbər əlovəşon karde: əlbətə canq ni bəbe bəlkəm bıhran iyən dave çı iradəon miyono canqe ki ım sahədə deşmənon vədə İroni milləti iradəon vey zumandin iyən de ilahiyə fəsl və koməki ijən səbarz bə bemon.

İroni Yolə Rəhbər hamiyəşone: İroni deşmənon iyən çəvon lider Amerkə jıqo xiyol kardedən ki de stajış nıbıə sanksiyaon bə İron zərbə varid karde bəznen və hol ım ki İroni metal de millət iyən rəsmi şəxson iradəon vey ğoim və zumande.

Həzrəte Ayətullah Xamenei əlovəş karde: Amerkə bə kəno çı Fars dıyo ğaronon mol-servətiku həm tarse lazim ni boçi ki əvon hiç ğələt karde əzı nin.

İroni Yolə Rəhbər bə Amerkə rəsmi statsikaon əsos Amerkə ədə bə 41 milyon nəfər vəşyan və xorək cəhəto noəmnə vəzyətədə jimon karde, 4 faiz ğeyri ğanuniyə hırdənon, 2 milyon və 200 həzo nəfər məhbus, dınyoədə nakotik madonku vey istifodə karde iyən çandə siloh cinoyəton əncom bey həğiğəton işorəşon ka və votışone: kalion Amerkə sima və obrazi yol iyən xətərnok nışododən və hol ım ki çı deşməni xəbisətiku ğafil nımande kənoədə bəpe bovə kəmon ki Amerkə ıştən bıhranonədə qiriftore.

Həzrəte Ayətullah Xamenei ijən təkidışon be ki koon həl karde sahədə bə xarıcion umidəvu mande lazim nibu ki ım məsələ bə kişvər zərbə varid bəkay ki çəy nımumə ətomiyə sazışi barədə Avropa rəftoronədə muşahidə bıdə.

İroni Yolə Rəhbər votışone: əmə de Avropa əloğə qəte problemon nıbe əmmo əvon bəştə ehdemonon əməl nıkardəşon və ni bəkan iyən co tərəf daimən iddeo kardən ki əmə bə ətomiyə sazişə bəfodorimon.

komment