iyul 29, 2019 12:11 Asia/Tehran
  • Laricani:İroni strateqiya məntəğə əmniyyəti zumand kardeye.

İroni islamiyə şura məclisi rəisi votışe: İron İslam Respublika strateqiya məntəğədə əmniyyəti inkişaf doeye və əlavəş karde əmniyyət fəğət məntəğə məmləkəton tərəfo bə nəticə bərəse.

Əli Laricani zinə Tehronədə Ommanı xarici koon vəzir Yusif Bin Ələvi vindımonədə əlavəş karde məntəğə bəzi məmləkəton bə dəvominə əmniyyət rəseyu bəpe ıştə rəftori əvəz bıkən,çun ki çəvon ısətnə rəftor məntəğəş no əmn kardə.həni nibəznemon Yəmənədə bə dırozə canqon şohid be.

təğ

komment