avq 14, 2019 23:38 Asia/Tehran
  • İroni Yolə Rəhbər: Yəməni çand poə karde barədə bəpe de zumandəti Səudion iyən İ Bıə Ərəb Əmiron plani vədə muğavimət bıbu.

Yəməni Ənsarullahku bə Tehron səfər kardə qıləy heyəti de İroni Yolə Rəhbər vindemon karde cərəyonədə İroni Yolə Rəhbər votışe: Səudion və İ Bıə Ərəb Əmiron Yəməni çand tikə karde fikədən ki bəpe de zumandəti Yəməni vəhdət iyən ərazi təmamiyyət oqətə bıbu.

Im vindemonədə İroni Yolə Rəhbər Səudi rejim və İ Bıə Ərəb Əmiron iyən çəvonku himoyə əkəyon hevujə hərbion vədə Yəməni muğavimət qrupon imon, istiğamət, huşin bey və cəhod ruhiyə bə təğdiri loyiğ zınəşon be və hamiyəşon: de muxtəlif ğıvom-dinon əğidəon bərobər Yəməni vəhdət və i poəti oqəte fəğət de Yəməni-yəməni votımonon əməli bəbe.

Həzrəte Ayətullah Xamenei əlovəş karde: Yəməni millət deştə nığl iyən tarixi təmədon iyən dəvardə 5 sori mıddətədə ıştəniku nışo doe muğavimət iyən cəhod ruhiyə hukmən çokə tale çəvon intizorədəy və zumandə dıvləti təşkil doe sayədə bə inkişof bərəsin.

Ə Həzrət bə İroni anti Amerkə və anti ğərb əğidəon işorə və təkidış karde: ım əğidəon bə təğibi əsos ni bəlkəm bə ğərb və Amerkə rəsmi şəxson həğiği funqsiyaon əsose ki de əxloği, mədəni və insoni zohir vey bevəcə cinoyəti əncom dodən.

İroni Yolə Rəhbər ijən Yəmən və Fələstinədə cinoyəton barədə ğərb dınyo sukuti tənğidış karde və əvış ımruj dıvrani qıləy həğiğət hisob kardışe.

Həzrəte Ayətullah Xamenei Yəməni milləti momenə jenon və mırdon mucahidət və muğavimətiku ıştə himoyəon elanış karde və votışe: bəpe ım cinoyətkorə ğudrəton vədə bəpe de imon, muğavimət iyən bə illahi komək xatircəm mande vasitə dim bə dim bekəmon; ım yeqanəroy.

Vindemoni əvələdə Yəməni Ənsarullah qrupi sıxənəvot Muhəmməd Əbdul Səlam ım qrupi lider Seyed Əbdul Məlek Bədruddin Əlhosi məxsusə mesaji bə Yolə Rəhbəri təğdimış karde və votışe: əqə Yəməni millət ki vey bevəcə vəziyətədən de tili dasti və de imon iyən sabit ğədəmti 17 qılə dıvləti təcavuzi vədə muğavimətışon karde.

Əbdul Səlam əlovəş ka: bə şımə sıxən bıdəmon ki Yəməni mıttəhidə millət bənə vahidə dast zılmi təcavuzi vədə detosə komilə səbarzəti bə muğavimət dəvom bədoy.

təğ

komment