avq 27, 2019 12:00 Asia/Tehran
  • Zərif:İron və Çinı rabitə həmmə cəhətin və stratejike.

İroni xarici koon vəzir,Tehron və Pekinı rabitəş,həmə cəhətə və stratejikış zınə.

İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə peykinədə de Çinı xarici koon vəzir Vanq Yi vindımonədə bə İron və Çinı 2 qılə milləti stratejik və ğədimiyə həmə cəhətə rabiton işarə kardeədə,Amerkə bə çinı zid ixtisadiyə təziğon və sank siyaonış iyən Vaşinqton və bəzi ğərbiyə məmləkəton mudaxiləş Pekinı daxili koonədə məhkumış karde.

Zərif eyne holədə İron İslam Respublika himoyəş vahidə çinı siyasətonku elanış karde.

Çinı xarici koon vəzir həm ım vindımonədə bə 2 qılə məmləkəti can cəhətə rabiton işarə kardeədə,beynəlxalğə sazışon əməl karde iyən İ bə milləton təşkilati əmniyyət şura vırə və erji hifz karde həxədə həm qəpış jə və votışe:Çin har hərəkətiku ki bə problemon kam be və məntəğədə bə əmniyyət və oroməti ve be bois bıbo himoyə bəkay.

təğ

komment