sen 07, 2019 08:48 Asia/Tehran

Moskva vilayəti Jukovski rayonədə MAKS 2019 aviasaloni ko bə orəx rəse. İyo iştirak kardə çe dınyo 340 qılə hərbiə ovdon istehsal kardə kompanion arədə İroni muəssisonən fəaliyyətşon hestbe. Bı aviasalonədə əvon ıştə istehsal kardə və bə muasirə rəğabəti cəvob doə Bepilotə Pərə Aparaton, muxtəlifə aviasiya muhərrikon, kəşinə “Mobin” nominə raketon numayiş kardəşone.

Im numaiyşqahədə bə İroni numayəndə heyəti çe mudafiə vəziri muavin və İroni aviakosmik sənaye təşkilati sərdar Əbdulkərim Bənitərəfi rəhbərəti kardəşe. Ey bə “Rossiya 24” telekanali musahibədə votəşe ki, İron İslamə Respublika de Rusiya hərbi sahədə ıştə həmkarəti həniən ovc karde niyyətış heste. “İslamazeri.com” bə RİA “Novosti” istinadən xəbə dodə ki, Bənitərəfi İroni de Rusiya meteroloqiya və rabitə peykon istehsalədə bə həmkarəti kardeyən işarə jəşe. Im sayt həmən bə “Russiya Tuday” əsasən çe İroni XKV sərdar Məhəmməd Cavad Zərif`i votəyon bə əhandon nəzə rosniəşe.Zərif`i bəyon kardəşe ki, Tehron ğəlizə siyasiə şəraitədə bə Moskva bey doə dastəki barzə ğıymət dodə və  dı qılə keşvəron arədə bə ayəndə həmkarəti bovəş heste. Ey de Rusiya Xarici koon vəzir Lavrovi vindemoni bə peş bə İRNA doə musahibədə ğeyd kardəşe ki, İroni de Rusiya arədə rabitəon orəxnə 6 sorədə daim imkişaf kardedə və ım əlağon bə beynəlxalğə sulh və əmniyyəti tələb həmən mənafe cəvob doə əməle.

“İran.ru” Rusiya İnformasiya Aqentiyyət çe “Muasirə İroni omutə Mərkəz”i sərdirektor Rəcəb Səfərovi qıley analitik məğalə dərc kardəşe. Səfərov İroni hərbi sənaye kompleksi orəxnə soronədə barzə nailiyyəton, de Rusiya həmkarəti sorbəsor inkişafi ğeyd kardedə. Həmən təklif dodə ki, Rusiya İronədə bahəm SU-35 hərbiə həvopeyma istehsali təşkil bıkardo. Bəvədə əv iqlə reqionədə ne, həmə dınyoədə bə qlobal qıley ğodrət pebəqarde. Həmən Rusiya-İron-Turkiyə alyansi tikiən ğoym, har 3 tərəfi bə yəndı həniən sıft anqıl bəkarde.

 

təğ

komment