sen 11, 2019 22:45 Asia/Tehran
  • İron və dınyoədə Aşura ruji matəmə mərasimon.

İmom Husein(ə) və çəy bəfodorə yar və əshabon şəhodəti şame ğəriban mərasim zinə şəv İroni həmmə məçidon, Huseiniyəon və tekyəonədə bərpo be, İroni Məşhəd Muğəddəsə şəhrədə bıə İmom Rıza(ə) pokə hərəmədə həm xusosi de əzodoron iştiroki şiəyon 3-nə İmomi şəhodəti şame ğəriban mısibətinə mərosim əzəmətin bərpo be, ijən zinə şəv de İroni yolə rəhbər və rəsmi şəxson iştiroki İmom Xomeyni Huseiniyə vırədə İmom Husein(ə) şəhodətə əyyami mərasimon təşkil be.

Zinə Aşura ruji mərasimon barədə həm bəpe işorə kəmon ki həmzəman İroni həmmə əzodoron de İmom Huseini Aşura ruji zohrə nımoji yodi, ımsornə aşora zohr cəmaət nımoji votışone.

Əmmo zinə mərasimon dəvomədə Çin və Tacikistonədə bıə İroni səfarət və kunsolədə bıə koəkəyon və İronıjə şəhrvandon həm Aşura ruji mərasimon dəvonişone.

Əfğanıstanədə həm prezident Əşrəf Ğəni Kabulədə bıəaşora ruji mərasimədə bə Husein(ə) ehtırom karde ım kişvərədə milli vəhdəti simvol zınəş be.

Əfğanıstani dıvlət icra bıə rəis Əbdullah Əbdullah həm Aşura ruji çı şiə və sınnion miyono vəhdət icodəkə amil zınəş be ki deşmənon çəy zəif karde xoto cəhd kardedən.

Bokuədə İronıjon həm de Azərbaycan Respublika diqər mısılmonon bə i co yolə mərasiomon Aşura rujədə bərpoşon karde; xəbə ome Azərbaycan Respublika islam partiya həm Aşura ruji xoto sə bə səlomtəti mesaji vığande vasitə ım matəmi bə dınyo mısılmonon təsliyətış vote.

Mesaji i baxşədə bə muxtəlifə kişvəronədə bıə zılm və sistemi işorə və təkid be: cəmaət ım stemariyə vəziyətiku xilos bey xoto bəpe İmom Huseyn(ə) və Aşura məktəbiku dərsış bıbu.

Pakistoni i minə vəzir Umran Xan həm ım kişvərədə bıə Məhərəmə manqi mərasimon xoto elanış karde ki bevəcə tələbion dəvom peydo kardero bəpe Aşura və Kərbəloədə bıə ğiyam bəji oqətə bıbu.

Yəmən və Livaniku həm xəbə ome ki cəmaət zinə ruji Aşura mətəmə rujədə əzəmətin və hərorətin iştirok peydo kardışone.

komment