sen 13, 2019 22:40 Asia/Tehran
  • İron və Çini miyono hərbi əloğəon.

İroni həmmə silohinə ğıvvon ğərorqo rəis ki bə Çin səfərış karde Şanxay məntəğə dıyo ğıvvon bazaku diyəş ka.

Bə İrna raporti əsos Qeneral mayo Muhəmməd Bağıri ım bazaədə bıə hərbi qəmi və təchizaton  vinde bəpeştə de baza fərmondə və qoəkəyon həm vindımonış karde.

İroni həmmə silohinə ğıvvon ğərorqo rəis zinə həm Çini ali mudafiə universtədə hərbi ustadon və tələbə əsqəron cəmədə dınyo və məntəğə hərbi və əmniyyəti vəziyəti barədə təhlilon bəpeştə elanış karde ki İron Fars dıyoədə de zumandəti ıştə hakımiyət və əmniyyətiku mudafiə bəkay.

Əv ıım səfərədə de Çini ərtış ğıvvon mıştərik ğərorqo rəis iyən hərbi kamissiya muavin həm vindımonış karde.

təğ

komment