sen 14, 2019 08:52 Asia/Tehran

Amerika İbə Ştaton ğeyri-ğanuniə sanksiya iqlə bə İroni ne, bə Çiniən tətbiğ kardəşe. Isət ım 2 qılə devləti hokuməton çe Amerika heqemonə siyasəti təsiron bə hiç bekarde ro bə ğəror omən ki, ıştə bahəm fəaliyyəti zumand bıkardon.

“Sputnik Azərbaycan” bə “Petroleum Economist” mahnamə əsasən xəbə dodə ki, Çini ğəror hestışe, bə İroni enerji sektori, yəni bə çey  nat, ğaz və kimya sənaye sahon 280 milyard dollar sərmayə bıno. Tərəfon arədə ım roziyəti İroni Xarici Koon vəzir Məhəmməd Cavad Zərif`i avğusti orəxədə bə Pekin kardə səfəri qardışədə bə dast vardə bıə. Çini devlətə muşavir Van İ de Zərif`i didorədə ım 2 qılə məmləkəton “hartərəfinə strateji tərəfdaron” hisob kardəşe. Demiən Çin və İroni devləti rəsmiyon ə məramnamə ki, hələ 2016 -minə sori elan kardəşonbe, ıştə ey tojə karde əzm nişon doşone. Həmonə məramnamədə Cini tərəfi 25 sori muddətədə bə İroni iğtisadiyyati 400 milyard dollar vəsait noe fikirədə bıe elan kardəşbe.

Tərəfon de ım roziyəti həmən jıqo qıley imkani nəzərədə qətedən ki, cəvon ardə hesob de dollari ne, de yuani bardə bıbo. “Petroleum Economisthisob kardedə ki,  Amerika dollari bı ticarətədə iştirak nıkarde, dınyo nat-ğazə sektorədə bə qıley qlobal lıvemoni səbəb bəbe.

Cini çe İroni nəğliyyat sektoriən modern karde ro 120 milyard dollar vəsait ço karde bəştə ehdə peqətəşe.

“İslamazəri.com” saytən bə “İslam Today” əsasən nıvıştedə ki, İroni de Çini arədə mudafiə və hərbi sahədən həmkarəti inkişaf kardedə. De ım məğsədi İroni Musəlləhə Ğıvvon Sər Ğərərqohi rəis Məhəmməd Bağeri bə Cin rəsmi səfər kardəşe. Bə yod varde lozime ki, 2016-minə soriku İron de Çini arədə mudafiə sahədə hərbiə memorandum fəaliyyətədəy. İron, Çin və Rusiya hərbiə donanma ğıvvon Hind okeanədə dəvunie nəzərədə qətə bıə hərbiə təlimonən həmonə Məramnamə tərkib hissonədə qıleye.

 

təğ

komment