14 Sentyabr 2019, 23:57
  • Maştə İron, Rusiyə və Tırkiyə prezidenton miyono vindemon.

İroni prezident de Tırkiyə prezidenti rəsmi dəvəti iyən Suriyə bıhrani həl karde xoto Astanə nomo muzakirəon dəvomədə iştirok karde qoronə maştə bə Tırkiyə səfər bəkay.

Bə rəsə xəbəon əsos Suriyə bıhrani bə kəno 3 tərəf məntəğə iyən muxtəlifə ticari, iğtisodi mıvzoon barədə həm həmfiki bəkan.

İroni prezident co bə co de Rusiyə prezident Veladimier Putin iyən Tırkiyə prezident Rəcəb Təyyeb Ərdoğan həm vindemon bəkay.

Ərdoğan həm tojədən Tırkiyə ədə İron və Rusiyə prezidenton muhimmə səfəri barədə ım iclosi hədəfi de terrurizm mubarizə barədə xoto de İron və Rusiyə çımiku vey həmohənq bey hisobış karde və votışe: 3 tərəfiyə iclosədə Suriyə Edleb ostani oxonə vəziyəti barədə həm sohbət bəbe.

Bə otəş bast muğavilə əsos Suriyə Edleb ostanədə bəpe stabilə şərayet hakim bıbu əmmo ım otəş bast Ənnusrə terrorçiyə qrupi şomil bıdə ni.

Astanə ədə muzakirəon, Suriyə ədə sulh bərpo karde xoto de İron, Rusiyə və Tırkiyə 3 tərəfi əloğəon 2017-nə soriku bino be; ım muzakirəonku hədəf Suriyə ədə stabil şərayeti icod karde be.

təğ

komment