15 Sentyabr 2019, 09:53
  • Ayətullah Əraki:mıslmonon əncəx de vəhdət ıştə mevcodiyəti hifz karde bəznen.

İslamiyə məzhəbon bə iyandı nez kardeyu beynəlxalğə itifaği yol islamiyə omməti vəhdəti hifz karde zərorətiku işarəş karde və votışe:mıslmonon fəğət de vəhdət bəznen ımrujnə dınyoədə ıştə mevcodiyəti hifz karde.

İslamiyə məzhəbon bə iyandı nez kardeyu beynəlxalğə itifaği yol Ayətullah Muhsen Əraki zinə islamiyə vəhdəti beynəlxalğə konfransi obe mərasimədə ki de islamiyə vəhdət,Fələstin və islam dınyo tale nomo Ankaraədə təşkil bə votışe:Fələstinı məsələ fəğət bə  Fələstin aid ni bəlkə Fələstinı məsələ islam dınyo məsələy.

Ayətullah Əraki votışe:əqər deşmenə sionist,Fələstinı ərazi co karde iyən Ələğsa məçiti nabod kardeədə muvəfəğ bıbo,həmmə mıslmonon ziyan bəinden və əlavəş kardeımruj islamiyə omməti şəxsiyyət de təhdid xəto dim bə dime.

İslamiyə məzhəbon bə iyandı nez kardeyu beynəlxalğə itifaği yoli əlavəş karde:deşmen mıslmonon miyonədə nofoz kardeədə çəvon miyonədə deşmenətiş icod kardə və çəvon oxonə hədəf islamiyə şəxsiyyəti nabod kardeye.

Ayətullah Əraki islamiyə vəhdətış qıləy zərorət zınə və əlavəş karde de islamiyə vəhdət islam dınyo qıləy yolə ğıvvə roədə ğəror qəte bəzne.

İslamiyə vəhdət Fələstin və islam dınyo tale nomo 2 rujə beynəlxalğə konfrans ki Tırkiyə islamiyə vəhdət təhğiğat mərkəzi tədbirədə bərpo be holədəy 70 qılə xariciyə mehmon dınyo 20 qılə məmləkətiku mincumlə İron,Almaniya,Albaniy,İordaniya,Azərbaycan Respublika,Romoniya,Malaziya,Makidoni,Livan,Hindostan,Cənubi Afrika,Mərakeş,Bolğarestan və Bənqıladeşiku huzurışon heste.

təğ

komment