15 Sentyabr 2019, 12:04
  • Ğətərı vədə İronıjə valiboliston zumandə ğələbə.

İroni milli valibol komanda Asiya ğəhrəmanəti musabığon 2 minnə rujədə Ğətərı komandaş de 3-0 nəticə məğlubış karde.

İronıjə valiboliston zinə Tehronədə Asiya merdon ğəhrəmanəti 2019 2 minnə musabığədə Ğərətı komanda vədə ğərorış qəte və muvəfəğ be 3 baxşədə de tərtibi 25-15,25-17, 25-23 emtiyazon bə ğələbə nail bo.

İroni milli valibol komanda ım musabığədə bə ğələbə nail omeədə  bə Asiya ğəhrəmanəti musabığon 8 qılə zumandə komandaon siyahi roş pəydo karde və Tokiyo 2010 olempik vıjniye rəğabətonədə iştirak kardeyu həm  icazəş bə dast varde.

təğ

komment