16 Sentyabr 2019, 09:53
  • Atom həmkarətion inkişaf doeyu İron və Rusiyə muzakiron.

İroni atom enerji təşkilati rəis Əli Əkbər Salehi və Rus atomi rəis Aleksi Lixaçof deyandı təşkil doə vindımonədə 2 qılə məmləkəti miyonədə atom həmkarətion inkişaf doe həxədə votımonışon dəvoni.

Bə İRNA xəbon əsosi ım vindımon ki 1 şanbə şəv Viyana şəhrədə təşkil be Əli Əkbər Salehi və Aleksi Lixaçof 2 tərəfə rabiton inkişaf və Atom enerji beynəlxalğə təşkilatdə həmkarəti karde barədə muzakirəşon karde.

Salehi zinə beynəlxalğə atom enerji təşkilati  ha sorədə bıə umumiyə konfransi 63 nə devrədə iştirak kardeyu bə Viyana şə.

Salehi viyanaədə ım iclosədə iştirak və qəp jəeku kəno bəzi iştirak əkə məsul şəxsonədə həm votımon bəkay.

komment