21 Sentyabr 2019, 23:03
  • Dınyo sulh və əmniyyəti barədə İroni nəzəron İ Bıə Milləton Təşkilatədə bəyon bəbe.

İ Bıə Milləton Təşkilati 74-nə umumiyə iclos Niyuyorkədə bino bıə.

De Amerkə be ğanunə hərəkəton vıcudi əmmo İron ımsor həm dıştə fəalə iştiroki dınyo sulh və əmniyyəti barədə İroni nəzər iyən siyasəton bəyon bəkarde.

İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif ğəror be Sentiyabri 16 bə Niyuyork səfər bıkə əmmo Amerkə dıvləti deşmənçiyə hərəkəton çərçivədə bə Niyuyork  səfər karde xoto İroni heyəti ım səfərədə təxirış eğande.

Dınyo kişvəronku ali rəsmi şəxson ım iclosiku istifodə bəkarden ta dınyo bıhran və mışkilaton iyən İ Bıə Milləton Təşkilati çoknə mudiriyət karde iyən çəy siyasəton barədə ıştə dıvləton nəzəon bəyon bıkon.

Tojə iclos qıləy şərayetədə bino bıə ki Amerkə dıvlət dıştə unilatiralizim siyasəton əmələn ım təşkialati zəifış karde qıləy təşkilat ki çəy əsos de multilatiralizimi bino bıə, Trampi dıvləti ım siyasət əmələn dınyoədə bıhranon bois bıə.

Im siyasəton vey oşkorə nımunə anti İron makzimum fişaron çərçivədə ətom enerji beynəl xalğ muğaviləku xaric bey çərçivədə ıştəni nışoş do.

Koşınas Dənil Larison tojədən təsdiğış karde: zəmoni ki Tramp ətomiyə sazışiku xaric be məvuji bə çımiku vey çokə sazışi dast peydo karde xoto anti İron sanqsiyaon təsdiğ kardışe əmmo ım fişaron nəticə fəğət Fars dıyo noəmn karde macəraədə muşahidə bedə.

komment