okt 12, 2019 22:38 Asia/Tehran
  • İroni nat kırnə tanker bə Fars dıyo tərəf hərəkətış karde.

İroni natə şirkət elanış karde: İroni Sabiti nomo bıə nat kırnə tanker ki zinə sıb Ərəbistoni nezi de şək-şubhəinə hadisə dim bə dim bıə be stabilə şərayeti bə dast varde bəpeştə bə Fars dıyo tərəf hərəkət karde holədəy.

İroni ım nat kırnə tanker jıqo ki elan bıə Ərəbistoni Cəddə porti nezi de rəketiyə həmlə dim bə dim bıə; Bəhreynədə bıə Amekə hərbi baza rəsmi şəxson həm ım xəbə təsdiğ kardəşone.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot Seyed Əbbas Musəvi həminə həmlə bəpeştə elanış karde: bə İroni natə kırnə tankeri həmlə karde qırd məsoliyəton əcumlə ekoloqiya cəhəto dıyoədə icod bıə çerkinətion bə ım xətərnokə macəra icodəkəyon qiədəy.

Çini xarıci vəzarətxonə həm tələbış karde ki məntəğə ədə sulh və əmniyyət bərpo bıbu.

Ğəl əmniyyəti koşınason hadisə dəğiğə illəti barədə təhğiğ karde holədən.

təğ

komment