okt 13, 2019 10:13 Asia/Tehran
  • Laricani:Amerkəvıjon beynəlxalğə rabitədə mərəşuləşon əğandə.

İroni İslamiyə şura məclisi rəisi votışe:Amerkəvıjon beynəlxalğə rabitədə mərəşuləşon əğandə və de mıxtəlif məmləkəton rəsmi şəxson votımon karde həxədə işarəş karde.

İroni İslamiyə şura məclisi rəisi votışe:Amerkəvıjon beynəlxalğə rabitədə mərəşuləşon əğandə və de mıxtəlif məmləkəton rəsmi şəxson votımon karde həxədə işarəş karde.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Əli Laricani ımruj dınyo parlamenton miyono şura iclosədə iştirak kardeyu bə Belqrad səfər kardeku nav əlavəş karde ım iclos qıləy fırsəte ta de parlamenton rəison mıxtəlif məsəlon barədə mincumlə məntəğə və beynəlxalğə problemon iyən 2 tərəfə həmkarətion barədə muzakirə bıbo.

Əli Laricani eyne holədə bə İron və Serbiya rabiton işarə kardeədə votışe: de Serbiya həmkarətion inkişaf doe ki de İron dustə rabitəş heste həmmişə Tehroni diğğət mərkəzdə bə.

 

təğ

komment