okt 21, 2019 20:43 Asia/Tehran
  • Aməd Niyuz anti İron dışmənə mediya sərkərdə dastqir karde əməliyotədə Sepah təşkilati zumandəti.

İroni Sepah təşkilati fərmondə votışe: Aməd Niyuz anti İron mediya sərkərdə dastqir karde ijən İron Sepah təşkilati kəşfiyot ğudrəti sobotış karde.

Qeneral mayor Husein Səlami ım muvəffəğə əməliyoti bəpeştə İroni millət və rəsmi şəxson bə sepah məhəbət reaksiya nəşoş do və qıləy mesaji vositə bəyonış  karde: İroni sepah kəşfiyot idarə ijən deşməni kə ədə bəy zərbə varid kardışone ta ıştə ğudrəti ki nışo bıdən.

Əv bə İroni millət və rəsmi şəxson xətob votışe: de sepah təşkilati ım zumandə standard və muasir millətədə iğtişoş, noəmni və təfrəğə icodəkə zəifə mərkəz iyən millət və rəsmi şəxson miyono ixtilof ığande pesixi canqi təbliğiyə mərkəz məhv be ta ğərbi kəşfiyot təşkilaton noğafil bıbun.

İroni sepah təşkilati Oktiyabri 14 bəyaniyə vasitə Aməd Niyoz anti İron xəbisə sayti sərkərdə Ruhollah Zəmi qılə zumand iyən mərkəbə əməliyotədə dastqir beyku xəbəş do.

Sepah ım əməliyoti sepah təşkilati kəşfiyot baxşi vədə deşmənon yolə məğlobiyəti nımunə bə hisobış varde.

təğ

komment