noy 02, 2019 13:18 Asia/Tehran
  • İronıjə tələbəon  Fələstinı məzlumə millətiku himoyə kardeyu Britaniya səforəti vədə cəm bin.

Bə Balfourı nənqinə bəyonoti təşkil be sorəqardışi nez be mınosibəti cumə ruji İronıjə tələbəonku qıləy cəm Tehronədə bıə Britaniya səforəti vədə cəm bin və ım məmləkəti deşmenə  siyasətışon bə Fələstinı milləti zid məhkumışon karde.

Bə Balfourı nənqinə bəyonoti təşkil be sorəqardışi nez be mınosibəti cumə ruji İronıjə tələbəonku qıləy cəm Tehronədə bıə Britaniya səforəti vədə cəm bin və ım məmləkəti deşmenə  siyasətışon bə Fələstinı milləti zid məhkumışon karde.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi etirazəkon qıləy holədə ki Fələstinı pərçəmışon bə dast qətə be Britaniya devləti deşmenə siyasəton iyən sionist rejimi cinayəton məhkum kardeyu şuar dodə bin.

 

 

təğ

komment