noy 04, 2019 11:26 Asia/Tehran

Imruj İroni şəhronədə Abanə manqi 13 minə ruji mərasimon iyən de beynəl xalğ istikbori mubarizə barde milliyə ruji aksiya bərpo bıə.

Imruj, Abanə manqi 13 iyən Noyabri 4-nə ruje ki İroni tarixədə çı İroni milləti 3 qılə inğilobiyə xısusiyəti yəni de istikbor mubarizə barde, inğilobçiyəti və insoniku rost bıə qıləy ğiyomi nışonəy.

Abanə manqi 13-nə ruji yolə aksiya Imruj iyən de İroni millət və rəsmi şəxson iştiroki bərpo bıə.

İroni millət ıştə dılədə de istikbor mubarizə barde ruvhiyyə iyən iradəon oqəte və dəvom doe kənoədə, lmsor həm Abanə manqi 13-nə ruji yolə aksiyaədə deştə əzəmətinə iştiroki bə Amerkə iyən istikbor cəhbə zumandə reaksiya nişoşon do.

İroni millət har sor Abanə manqi 13-nə ruji hadisəon sorəqardışi xoto ıştə İslamiyə vəhdət iyən milli i bemoni nışo dodə ta ijən bə de istikbor mubarizə barde kənoədə İroni İslamiyə inğilobi muhimmə mesajon yəni istiğlol, ozodəti iyən İslamiyə Respublika şuaron vanq və bəy təkid bıkon.

Abanə manqi 13-nə ruji yolə aksiya

Çı İroni milləti tarixədə Imruj 3 qılə muhimmə hadisə sorqardışe: 1964 ədə iyən Şah rejimi tərəfo İroni İslamiyə İnqilobiyə təəsis əkə İmom Xumeyni(r) bə Tırkiyə tojniye, 1978-ədə de Şah rejimi cinoyəton vasitə şaqirdon ğətliam ijən Tehronədə de tələbəon inğilobiyə ğiyami Amerka cəsusə lonnə(siforətxonə) ışğal karde ki har qılə hadisə çı İroni milləti de istikbor mubarizə barde hərəkətonədə muhimmə amil be.

Çəndə Tele kanalon bəji forma(sərost) Imrujnə mərasimi pəxş kardeşone iyən vey xarici jurnalist iyən fotoqrafon həmçınin İronıjə muxbiron ımrujnə yolə aksiyonku şikil və filmon muntəşir kardeşone.

Abanə manqi 13-nə ruji yolə aksiya

39 sor çimiku bənav, İroni inğilobiyə tələbəon iyən şoqirdon deştə ğiyami ijən İroni kişvərədə bə Amerka mıdoxiləon cəvub doe xoto Tehronədə Amerka cəsusə lonə(sifarətxonə) ışğal kardeşone.

komment